Algemene voorwaarden Accu-R8

v.11.2023

 • Begripsbepaling

 

In deze Algemene Voorwaarden dienen volgende begrippen geschreven met een hoofdletter te worden gelezen en uitgelegd conform de bepalingen van dit artikel. Met begrippen in het meervoud wordt ook naar het enkelvoud verwezen, en omgekeerd


AREI

Koninklijk Besluit van 8 september 2019 en het Algemeen Reglement op de elektrische installaties


Consument

De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Dag

Kalenderdag

Duurzame gegevensdrager

Elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail – dat de Klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Goederen en/of Diensten

Elk laadstation, elk beheersysteem voor elektriciteitsstromen of elk aanverwant toestel dat nuttig of nodig is (transformator,…), de levering en installatie ervan of elke andere dienst of product zoals geleverd door Accu-R8 in uitvoering van de Overeenkomst met de Klant


Installatie

Verwijst naar het geheel van de geleverde Goederen en/of Diensten zoals geleverd door Accu-R8 en die een geheel vormen zoals bijvoorbeeld een geleverd en geplaatst laadstation


Klant

Iedere Consument, ondernemer of rechtspersoon die een overeenkomst afsluit met Accu-R8.

Klantgegevens

Alle informatie, gegevens en data – met inbegrip van persoonsgegevens – die verband houden met de Klant

Overeenkomst 

De overeenkomst die tussen Accu-R8 en de Klant ontstaat met betrekking tot de diensten en goederen aangeboden door Accu-R8. De Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy maken integraal deel uit van elke Overeenkomst en zijn tegenstelbaar aan de Klant

Partij

Elke partij bij de Overeenkomst

Privacywetgeving

Verwijst naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens en alle Belgische uitvoeringswetten

Privacy Policy

De verklaring van Accu-R8 waarin toelichting wordt gegeven over de verwerking van persoonsgegevens door Accu-R8

Accu-R8

Accu-R8 BV, met maatschappelijke zetel te 3210 Lubbeek, Gellenberg 80a en met als ondernemingsnummer 0793.993.005


 

 • Toepassingsgebied en contactgegevens

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Accu-R8 en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Accu-R8 en de Klant. Algemene voorwaarden van de Klant kunnen in geen geval van toepassing zijn op enige Overeenkomst tussen Accu-R8 en de Klant.

Voordat de Overeenkomst  wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Accu-R8 voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Accu-R8 zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, wordt in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 •  Het aanbod en de totstandkoming van de Overeenkomst

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat steeds een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Goederen en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Accu-R8 gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een indicatieve weergave van de aangeboden goederen.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Accu-R8 niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: (i) de prijs; (ii) de eventuele kosten van plaatsing en/of (af)levering; (iii) de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; (iv) modaliteiten aangaande de uitvoering van de Overeenkomst.

De Overeenkomst komt, behoudens andersluidende bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de Overeenkomst, tot stand op het moment dat Accu-R8 de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de Klant op haar beurt bevestigt. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Accu-R8 onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Accu-R8 is bevestigd, is er geen Overeenkomst tot stand gekomen.

Bij het bestellen van de Goederen en/of Diensten wordt de Klant steeds verzocht om uitdrukkelijk in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Accu-R8 alsook met de Privacy Policy dewelke allen voorafgaandelijk aan de totstandkoming van de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld en ook na totstandkoming van de Overeenkomst ten allen tijde consulteerbaar zijn op de website van Accu-R8. Tussen Partijen komt pas een Overeenkomst tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van de Algemene Voorwaarden van Accu-R8 alsook van de Privacy Policy.

De Klant erkent uitdrukkelijk dat elke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden via elektronische weg aanleiding geeft tot een geldige Overeenkomst. Indien de Overeenkomst aangegaan wordt door een natuurlijk persoon handelend in zijn of haar hoedanigheid van vertegenwoordiger van een rechtspersoon, mag Accu-R8 er van uitgaan dat de natuurlijke persoon bevoegd is om de rechtspersoon te verbinden. Accu-R8 heeft in elk geval het recht om ten allen tijde bijkomende informatie te vragen van een natuurlijke persoon die in eigen naam of in naam van een rechtspersoon een Overeenkomst wenst aan te gaan en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te schorsen of te beëindigen indien de verzochte informatie niet wordt meegedeeld of Accu-R8 twijfels heeft over de identiteit en/of kredietwaardigheid van de persoon zonder dat dit enig recht doet ontstaan op schadevergoeding in hoofde van de (potentiële) Klant. Accu-R8 mag en kan met alle wettelijke toegestane beperkingen elektronische bestanden bewaren en gebruiken teneinde aan te tonen dat de Klant de Algemene Voorwaarden middels elektronische weg heeft aanvaard.

Wanneer de Klant een Consument is en de Overeenkomst op afstand of buiten de lokalen van Accu-R8 wordt gesloten, kan de Consument de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

Indien de Consument reeds tijdens de bedenktijd goederen van Accu-R8 ontvangt, zal de Consument zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. De Consument  zal het goed slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van de goederen vast te stellen. Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal hij het goed met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Accu-R8 retourneren.

Goederen die geopend werden door de Consument of indien het goederen zijn die volgens opgegeven specificaties zijn samengesteld of vervaardigd, een duidelijk persoonlijk karakter hebben of omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden, kunnen in geen geval worden teruggezonden door de Consument en vallen bijgevolg buiten het toepassingsgebied van het herroepingsrecht.

Om het Herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Accu-R8 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per e-mail of via het contactformulier op de website) op de hoogte stellen van de beslissing om de Overeenkomst te herroepen.  Als de Consument van deze mogelijkheid gebruik maakt zal Accu-R8 onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Consument dient de onbeschadigde goederen in hun originele verpakking terug te zenden en dit in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Consument het besluit de Overeenkomst te herroepen aan Accu-R8 heeft medegedeeld. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Consument. De Consument is ten allen tijde en alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen, bijvoorbeeld in het geval de goederen beschadigd raken tijdens het terugzenden door de Consument.

Als de Consument de Overeenkomst herroept, ontvangt de Consument de uitgevoerde betaling voor de betreffende goederen terug, inclusief leveringskosten zoals oorspronkelijk betaald door de Consument (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door Accu-R8 geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Accu-R8 op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van een manier van omgaan met de goederen die verder gaat dan toegestaan in dit artikel.

 • Levering, plaatsing en keuring

Na de totstandkoming van een Overeenkomst, wordt met de Klant een afspraak gemaakt voor de levering en plaatsing van de Installatie. De levertijd bedraagt gemiddeld 8 weken doch is in geen geval bindend in hoofde van Accu-R8. De Klant garandeert aan Accu-R8 over de nodige toelating alsook de vereisten vergunningen te beschikken om de plaatsing op het opgegeven installatieadres uit te voeren. De Klant dient zelf alle noodzakelijke en nuttige informatie mee te delen aan Accu-R8 (zoals de plaats voor de installatie of alle andere nuttige informatie om een efficiënte en snelle installatie van het mogelijk te maken).

De Klant is er toe gehouden de locatie vrij beschikbaar te stellen aan Accu-R8 en indien de plaatsing op hoogte dient te worden uitgevoerd, dient de Klant zelf de nodige (beveiligings)maatregelen te voorzien zodat de aangestelden van Accu-R8 op een veilige en wettelijke manier de plaatsing kunnen uitvoeren. De Klant is er tevens toe gehouden een gedetailleerd plan over te maken aan Accu-R8 waaruit duidelijk de ligging van aanwezige leidingen of tanks in de ondergrond worden aangetoond, dit tot op een diepte van 60cm en met een nauwkeurigheid tot op 20 cm. Indien dit plan niet voorhanden is, dient de vertegenwoordiger van de Klant in aanwezigheid van de aangestelden van Accu-R8 aanwezig te zijn tijdens de graafwerken teneinde de leidingen en tanks aan te wijzen. Bij gebreke aan aanlevering van correcte informatie, is de Klant er toe gehouden alle meerkosten te vergoeden aan Accu-R8 (inclusief alle kosten van eventueel herstel aan leidingen) dewelke door Accu-R8 in regie zullen worden aangerekend aan de Klant.

De Klant moet ervoor zorgen dat de bestaande elektrische installatie op de plaats van installatie voldoet aan de geldende regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de bepalingen van het AREI. Indien de Klant zich niet houdt aan de geldende regelgeving behoudt Accu-R8 zich het recht voor om de plaatsing niet uit te voeren. De conformiteit van de bestaande elektrische installatie, de controle ervan, de versterking ervan, de aanpassing ervan, de controle van het vermogen van de elektrische installatie en van de meter of elke nieuwe conformiteitscontrole zijn – behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling - niet inbegrepen in de Prijs en kunnen leiden tot extra kosten ten laste van de Klant.

De Klant dient tevens de conformiteit en integriteit van de Installatie te controleren op eventuele gebreken die zichtbaar zijn op het moment van levering en, indien nodig, zijn recht van verhaal onmiddellijk en schriftelijk uit te oefenen tegen de vervoerders en/of tegen Accu-R8 en de levering van de goederen te weigeren. Bij gebreke daarvan wordt de Klant geacht de Goederen en/of Diensten te hebben aanvaard en kan de Klant geen verhaal meer halen voor zichtbare gebreken.

Alleen Accu-R8 en door Accu-R8 goedgekeurde derden mogen overgaan tot de levering en installatie van de Goederen en/of Diensten of het verlenen van enige dienst/aanpassing na de plaatsing.

Zodra de plaatsing werd uitgevoerd door Accu-R8, dient de Installatie te worden gekeurd door een erkende certificatie-instelling dewelke zal nagaan of de elektrische installatie conform is en de AREI nageleefd werd. Accu-R8 garandeert enkel de conformiteit voor de Installatie die door Accu-R8 werd toegevoegd aan de bestaande installatie/netwerk doch kan geenszins de conformiteit van de volledige elektrische installatie garanderen. Zolang de elektrische installatie niet werd gekeurd en er geen keuringsattest voor handen is, kan de Installatie niet gebruikt worden door de Klant en kan er bijgevolg geen gebruik gemaakt worden van de laadinfrastructuur.

 • Prijs, facturatie en eigendomsvoorbehoud

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur (gebruikelijk 30 dagen) worden de prijzen van de aangeboden goederen niet verhoogd, tenzij prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en/of accijnstarieven of andere heffingen.

Bij de in het aanbod genoemde prijzen zal duidelijk aangegeven worden of deze prijzen inclusief of exclusief BTW zijn. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant om het toepasbare BTW-regime mee te delen aan Accu-R8 en in voorkomend geval de nodige stavingsstukken mee te delen aan Accu-R8. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de Klant geacht te erkennen dat het door Accu-R8 gehanteerde BTW-tarief correct is.

Na de totstandkoming van een Overeenkomst is Accu-R8 gerechtigd een voorschot te factureren dat overeenstemt met ten minste 50% van de prijs zoals opgenomen op de offerte. Het saldo wordt steeds gefactureerd na oplevering van de werken.

Elke factuur dient te worden betaald binnen de 15 Dagen na factuurdatum. Indien de Klant een Consument is en deze de factuur niet tijdig voldoet, zal Accu-R8 een herinnering sturen om het verschuldigde bedrag binnen de 14 Dagen te voldoen. De termijn van 14 Dagen start op de derde Dag na de datum van verzending bij een herinnering per post en op de eerste Dag na verzending bij een herinnering per e-mail. Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn, zijn er interesten verschuldigd vanaf de 15de Dag. Deze interesten worden berekend op basis van de wettelijke rente. Accu-R8 kan tevens aanspraak maken op een forfaitaire schadevergoeding vragen die gelijk is aan 10% van het verschuldigde saldo met een maximum van 2.000 euro. De Consument kan aanspraak maken op een gelijkwaardige schadevergoeding indien Accu-R8 een betalingsverplichting jegens de Consument niet zou nakomen. Indien de Klant geen Consument is, zijn de interesten verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur. Deze interesten worden berekend aan de rente van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten die voortvloeien uit de niet-betaling binnen de 15 Dagen zal tevens een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 125 euro worden aangerekend.

De eigendomsoverdracht naar de Klant van de goederen die Accu-R8 in uitvoering van de Overeenkomst levert of plaatst zal pas plaatsvinden na betaling van de volledige Prijs door de Klant (en dit ongeacht de eventuele incorporatie van de Installatie), inclusief de eventueel door de Klant te betalen interesten of forfaitaire schadevergoeding. In geval van niet-betaling van de Prijs of een deel van de Prijs op de overeengekomen vervaldag, behoudt Accu-R8 zich het recht voor om de teruggave van het (de) goed(eren) als geheel te vragen. De Klant kan zich niet verzetten tegen de teruggave van het (de) goed(eren) wegens een gedeeltelijke betaling van de Prijs. Niettegenstaande de afwezigheid van eigendomsoverdracht zal de risico-overdracht worden uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden van artikel 5 en blijft de Klant als enige verantwoordelijk in geval van niet-teruggave van het (de) goed(eren) om welke reden dan ook, met inbegrip van diefstal of een geval van overmacht of voor eventuele schade die door het (de) goed(eren) wordt (worden) veroorzaakt. Het is aan de Klant, zoals hij het uitdrukkelijk erkent door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden, om voor eigen rekening en risico een verzekering af te sluiten die het (de) goed(eren) dekt en, in voorkomend geval, de vervangingswaarde van het (de) goed(eren) tot de eigendomsoverdracht is voltooid.

 • Garantie

Conform de bepalingen van artikel 4 dient de Klant na levering of plaatsing de Goederen en/of Diensten steeds te controleren op zichtbare gebreken en dient de Klant Accu-R8 onverwijld en uiterlijk binnen de 48 uur te informeren aangaande deze gebreken, bij gebreke waaraan de verhaalsrechten van de Klant in elk geval komen te vervallen.

Accu-R8 is gehouden tot het vrijwaren voor verborgen gebreken doch enkel indien Accu-R8 op de hoogte was van deze gebreken op het ogenblik van de levering/plaatsing en indien deze gebreken de Installatie ongeschikt maken voor normaal gebruik door de Klant of indien de Klant deze gebreken had gekend, de Klant de installatie niet of aan een lagere prijs had aangekocht. De Klant is er wel toe gehouden Accu-R8 binnen de 15 Dagen na vaststelling van de verborgen gebreken, schriftelijk op de hoogte te stellen van deze gebreken. Indien de Klant nalaat Accu-R8 tijdig op de hoogte te stellen van de gebreken, vervalt het recht op verhaal van de Klant.

De Consument geniet van een wettelijke garantie van twee (2) jaar te rekenen vanaf de datum van levering. Deze garantie omvat de reparatie of vervanging van de defecten aan de door Accu-R8 geleverde goederen zonder kosten voor de Consument. De Consument is er wel toe gehouden Accu-R8 binnen de twee (2) maanden na het vaststellen van de defecten te informeren, bij gebreke waaraan de rechten van de Consument komen te vervallen. Indien de reparatie of vervanging onmogelijk of onredelijk blijkt te zijn, kan de Consument tevens een passende financiële compensatie aangeboden worden, al dan niet onder voorbehoud van de teruggave van de defecte goederen door de Consument.

Elke garantie of vrijwaring voor (verborgen) gebreken komt te vervallen indien een defect het gevolg is van een verkeerd gebruik van de installatie door de Klant (zijnde elk gebruik van de installatie niet conform de instructies van Accu-R8), slecht onderhoud, normale slijtage of indien de Installatie werd aangepast of bewerkt door een andere partij dan Accu-R8.

 • Aansprakelijkheden

Accu-R8 staat er voor in dat de Goederen en/of Diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Voor Accu-R8 vormt het uitvoeren van de Overeenkomst ten allen tijde een inspanningsverbintenis. Accu-R8 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige onrechtstreekse of gevolgschade of voor enige aansprakelijkheid die niet voorzienbaar was op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst met de Klant. In elk geval, en voor zover wettelijk toegelaten, zal de totale aansprakelijkheid van Accu-R8 beperkt zijn tot het bedrag van de prijs zoals vermeld in de Overeenkomst.

De Klant verbindt zich er uitdrukkelijk toe om Accu-R8 te vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid, vordering, verlies en schade ten gevolge van (i) onnauwkeurigheden of fouten in informatie, plannen of specificaties die aan Accu-R8 worden voorgelegd, (ii) de niet-conformiteit van de bestaande elektrische installatie, (iii) het onjuiste of nalatige gebruik van de Installatie of (iv) manipulaties of elke andere wijziging aan de Installatie uitgevoerd door de Klant zelf of een derde.

Niets in deze Algemene Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van een partij voor grove nalatigheid, moedwillig wangedrag of fraude uitsluiten of beperken.

 • Overmacht en wijzigende omstandigheden

Accu-R8 kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of enige gewijzigde omstandigheid bij Accu-R8 of een aangestelde van Accu-R8. Indien overmacht of een gewijzigde omstandigheid leidt tot een vertraging van meer dan twee (2) maand in de uitvoering van de Overeenkomst, heeft elke partij het recht de Overeenkomst kosteloos op te zeggen zonder het recht op enige bijkomende schadevergoeding van de andere partij.

 • Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Accu-R8. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden, concepten, plannen en studies. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. De inhoud, afbeeldingen, logo's, tekeningen, foto's, data, productnamen, teksten, enz. op de website of in catalogi en andere drukwerken van Accu-R8 zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten.

 • Privacy

Gezien Accu-R8 Klantgegevens, verwerkt Accu-R8 persoonsgegevens van de Klant voor eigen doeleinden en is Accu-R8 in die zin verwerkingsverantwoordelijke. In elk geval verwerkt Accu-R8 de persoonsgegevens van haar Klanten in overeenstemming met de geldende Privacywetgeving. De Privacy Policy van Accu-R8 bevat alle informatie over het doel, de wijze waarop, de aard, de periode, de ontvangers van de gegevens,…

Indien de Klant een Overeenkomst afsluit met Accu-R8, erkent de Klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Privacy Policy van Accu-R8 en deze te aanvaarden.

 • Geldigheid, toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De nietigheid of ongeldigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden, heeft geenszins de nietigheid van de overeenkomst of de toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden tot gevolg. Accu-R8 heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.

Het is Accu-R8 uitdrukkelijk toegelaten de verbintenissen die op haar rusten in uitvoering van de Overeenkomst uit te besteden aan derden en/of de Overeenkomst in haar geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden en dit zonder dat Accu-R8 hiervoor toestemming dient te ontvangen van de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om de Overeenkomst of de verbintenissen die op de Klant rusten in uitvoering van de Overeenkomst over te dragen aan derden zonder de expliciete goedkeuring van Accu-R8.

De Klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De Klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de Klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

In geval van betwistingen tussen Accu-R8 en de Klant is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Accu-R8 gevestigd is, bevoegd.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x